Trienále textilu 2009


G a l é r i a P. M . B o h ú ň a v L i p t o v s k o m
M i k u l á š i
1 8 . s e p t e m b e r – 2 . d e c e m b e r 2 0 0 9

D o m u m e n i a B r a t i s l a v a,
4. d e c e m b e r – 3 1. d e c e m b e r 2 0 0 9
ŠTATÚT PREHLIADKY

Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA


Predseda Klubu textilných výtvarníkov Arttex akad. maliar Andrej Augustín, sídlo Tomášikova 28, 821 01 Bratislava, IČO 31787436 vydáva štatút druhého ročníka Trienále textilu 2009.


Čl. II
Usporiadatelia, čas a miesto konania

Organizátorom Trienále je Klub textilných výtvarníkov Arttex v spolupráci s Galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, v termíne 18. september – 2. december 2009 a reinštalácia výstavy v termíne 4. december – 31. december 2009 v Dome umenia Bratislava. Kontaktná adresa je: KTV Arttex, Karloveská 61, 841 04 Bratislava 4, Slovenská republika, tel/fax: +421 2 65422100, mobil: + 421 2 908 742 296, www.arttex.sk, arttex@arttex.sk .


Čl. III
Podmienky účasti

Na druhý ročník trienále budú adresne oslovení autori, ktorí pracujú v oblasti textilnej výtvarnej tvorby, voľne tvoriaci umelci a vybraní študenti textilních výtvarných škôl. Na trienále možno prihlásit diela ako klasický závesný textilný obraz ale aj diela s inovatívnym alebo experimentálnym prístupom ako textilná socha, objekt, inštalácia, módne artefakty, i scénografické motívy a iné. Je možné prihlásiť najviac tri diela, ktoré vznikli za posledné tri roky o celkovom rozmere všetkých max. 5 m2, (pri trojrozmerných dielach max. 2m3 všetkých diel) váha max.10 kg. Účast vybraných diel na trienále je viazaná účastníckym poplatkom 25 EUR splatným do 15. júla 2009 na účet KTV Arttex 2626730282/1100, Tatra Banka, a.s. Vyplnenú prihlášku a fotografie prác, ktoré autor prihlasuje do výberového konania musia byť zaslané poštou na adresu KTV Arttex, Karloveská 61, 841 04 Bratislava 4, Slovenská republika, do 15.mája 2009, s označením „Trienále textilu“. Vyrozumenie o dielach vybraných výberovou komisiou pre výstavu obdrží autor do 15. júna 2009. Vybrané diela nesmú byť po zverejnení odvolané z výstavy. Vybrané práce musia byť zaslané alebo osobne doručené na adresu KTV Arttex, Karloveská 61, 841 04 Bratislava 4, Slovenská republika. (Diela môžu byť po predchádzajúcom dohovore s organizátorom doručené osobne, priamo do GPMB, Tarnovského 3, Liptovský Mikuláš, kontakt p. Dušan Mrázik, tel: +421 44 5522758). Diela musia byť doručené trienále do 15. augusta 2009. Tento termín je záväzný. Náklady spojené s dopravou diel a ich poistenia z miesta pôvodu organizátorovi trienále, pokiaľ to nie je dohodnuté inak, hradí účastník. Ku každému vybranému dielu musí prihlasovateľ odoslať trienále do 15. júla 2009 nasledujúcu dokumentáciu: názov a rozmery diela, rok vytvorenia, fotogragiu autora, biografiu a výber z výstav autora, kvalitné fotografie vybraných diel (v parametrech 300 Dpi bez zväčšovania) Inštaláciu vybraných diel zabezpečuje GPMB Liptovský Mikuláš a Dom umenia Bratislava. Ak má autor špeciálne inštalačné požadavky, musí ich písomne doložiť k zaslaným dielam.


Čl. IV
Financovanie trienále

Finančné náklady spojené s organizovaním trienále zabezpečí KTV Arttex čiastočne z vlasných zdrojov, rozpočtu GPMB a zo sponzorských príspevkov. Rozpočtované prostriedky sú doplnené o účastnícky poplatok podľa čl. III tohoto štatútu. KTV Arttex príjma darovacou zmluvou sponzorské príspevky (dary) účelovo viazané na trienále. KTV Arttex uzatvára zmluvy o reklame viazané na prípravu, konanie a dokumentáciu trienále.


Čl. V
Odborná porota

Na návrh menuje predseda KTV Arttex medzinárodnú porotu zloženú z piatich osobností výtvarného umenia, kultúry, teórie, kritiky, kunsthistórie a verejného života. Predsedu poroty vymenuje predseda KTV Arttex alebo bude zvolený priamo jej členmi.

Čl. VI
Ceny

Na návrh odbornej poroty bude udelená hlavná cena trienále – Grand Prix, riaditeľka GPMB na návrh odbornej poroty udelí študentskú cenu a bude udelená špeciálna cena galérie P.M. Bohúňa.


Čl. VII
Dokumentácia trienále

Dokumentáciu prípravy aj priebehu trienále zabezpečuje KTV Arttex v spolupráci s GPMB. Ku dňu zahájenia výstavy vydá trienále katalóg so zoznamom autorov a vystavovaných diel. Informácie o trienále budú k dispozícii na www.arttex.sk.V Bratislave 19. februára 2009 Akad. maliar Andrej Augustín, predseda KTV Arttex